صفحه 31 - 32 - 33 ریاضی چهارم دبستان / جمع و تفریق کسرها

در این ویدیو از فصل دوم کتاب ریاضی چهارم ابتدایی به موضوع جمع و تفریق کسرهای هم مخرج به کمک شکل و حل مسائل مربوطه می پردازیم. آموزگار: مریم میرعباسی
ویدیوهای مرتبط