گنجینه احکام - چه کسانی واجب النفقه هستند؟

کسانی که انسان باید نفقه آنها را تأمین کنند سه دسته هستند 1 پدر و مادر 2 فرزندان و سوم همسر دائم تفاوت هایی مابین این سه دسته است که کارشناس مسائل شرعی به این تفاوت ها را بیان می کند
ویدیوهای مرتبط