چیزی که تو ذهنته و چیزی که گیرت میاد

صحنه ای خنده دار از یکی از بازی های موبایل، حالشو ببرید.
ویدیوهای مرتبط