ظاهر شدن شهری عظیم و عجیب و شبح مانند در آسمان چین

ظاهر شدن شهری عظیم و عجیب و شبح مانند در آسمان چین که از شبکه مرکزی خبر تلوزیون چین پخش شد و بسیار بحث بر انگیز شد!!
ویدیوهای مرتبط