مافیای تراریخته و کنترل غذای جهان

بنیاد راکفلر کمپانی مافیایی بذرهای تراریخته مونسانتو را ایجاد کرد تا با نفوذ در نهاد های دولتی آمریکا کنترل کشاورزی جهان را با کنترل بذرها و در نهایت کنترل غذا را در اختیار گیرد. هدف این ها چیزی جز کنترل ملت های جهان با تغییر سبک زندگی با تغییر سبک غذا و کشاورزی نیست. با کمال تاسف عوامل تربیت شده آنها در ایران هم دقیقا همین ماموریت را اجرا می کنند و با نفوذ در نهاد های تصمیم گیری و دولتی در حال اجرای ماموریت کمپانی های مافیایی راکفلری برای تغییر کشاورزی و غذای مردم ایران و تراریخته کردن غذا
ویدیوهای مرتبط