ماری که غذای گرازها شد!

یک گله گراز در هند یک مار را شکار کردند. گراز از آن دسته حیواناتی است که همه چیزخوار است. همه چیزخوار به حیواناتی گفته می‌شود که هم علفخوار و هم گوشتخوار هستند. یک مار در هند که به یک گله گراز نزدیک شده بود توسط گرازها شکار شد.
ویدیوهای مرتبط