ایده ها و ترفند های هوشمند / تلفن خود را از معلم و والدین مخفی کنید

به این روشهای جالب نگاه کنید که چگونه وسایل گوناگون را به کلاس بیاورید یا آنها را از دید والدین پنهان کنید!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید