نیروهای اشغالگر ارمنستان آتش بس را نقض کردند/ یک ارتشی جمهوری آذربایجان زخمی شد

نیروهای اشغالگر ارمنستان آتش بس را نقض کردند/ یک ارتشی جمهوری آذربایجان زخمی شد
ویدیوهای مرتبط