سلسله سخنرانی های «اخلاق حرفه ای در کتابداری»-1

«مبانی فکری اخلاق حرفه‌ای در کتابخانه‌های عمومی و برساخت تاریخی آن» عنوان اولین جلسه از سلسله سخنرانی های «اخلاق حرفه ای درکتابداری» است که توسط دکتر سید مهدی شقاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ارائه شده است.
ویدیوهای مرتبط