ریاضی هفتم ، فصل سوم :جبر و معادله ، درس 2 : عبارت های جبری ( 1 )

در این فیلم ما به تعریف عبارت جبری و یک جمله ای با چند نمونه می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید .
ویدیوهای مرتبط