علت تلخي دهان(غلبه صفراء، غذاي مانده در دهان خصوصا چربي

سخنران حضرت آیت الله تبریزیان موضوع: درمیان انواع بيماري ها-درمانهاي خصوصي-امراض عصبي ونفسي-هم وغم-درمانهاي دعايي کاری از دفتر آیت الله تبریزیان #آیت الله تبریزیان
ویدیوهای مرتبط