انقلاب پزشکی ایلان ماسک

ایلان ماسک که او را با پروژه‌های عجیب و غریبش در حوزه تکنولوژی می‌شناسیم، اینبار با ایده‌ای ظاهر شده که می‌تواند جهان پزشکی را دگرگون کند.
ویدیوهای مرتبط