مسدود شدن درگاه های اینترنتی به دلیل دانلود نبوده است

شبکۀ چهار - 21 آبان 1398 - 20:00| سیدصادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: مسدود شدن برخی درگاه های اینترنتی به دلیل داشتن قابلیت دانلود آنها نبوده است.
ویدیوهای مرتبط