علايم لمم(پريدن درخواب،احساس خفگي،ديدن جن،احساس حرکت کسي درپشت سر

سخنرانی حضرت آیت الله تبریزیان موضوع: سخنرانی حضرت آیت الله تبریزیان موضوع: درمان انواع بيماري ها-درمانهاي خصوصي-امراض عصبي ونفسي-بيماري هاي معلول جن زدگي-لمم(آسيبي از اهل زمين يعني جن وشيطان کاری از دفتر آیت الله تبریزیان #آیت الله تبریزیان کاری از دفتر آیت الله تبریزیان #آیت الله تبریزیان
ویدیوهای مرتبط