میبد در چند ثانیه

بنای خشت و گلی میبد و صنایع دستی میبد رو تو چند ثانیه ببین و لذت ببر