هکتون کووید-19

طراحی و ساخت اسپیرومتری کاملا بومی با قابلیت ضدعفونی و گندزدایی با مواد ضدعفونی قابل دسترس مانند الکل و ...
ویدیوهای مرتبط