امید به خدا و موفقیت

خدایا شکرت هرکسی به من رسید بوی قفس می داد جز خودت که به من پر دادی تا پرواز کنم
ویدیوهای مرتبط