آموزش تهیه پروپوزال، پرسشنامه، روش تحقیق، نگارش پایان نامه، رساله، تحلیل آماری، آنالیز ریسک، آنالیز مالی: خدمات پژوهشی تبریز

مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی، دانشجویی، پروپوزال و پایان نامه انجام تحلیل های آماری، مدیریتی و اقتصادی با نرم افزارهای SPSS, WinQSB, SHAZAM, EViews, STATA, Microfit, Expert Choice, Deap, PertMaster, Primavera Risk Analysis, COMFAR دکتر شهنوازی استادیار پژوهش تبریز، میرداماد، خیابان محراب، پائین تر از تاکسی تلفنی شهیر 04133830477 09144163860
ویدیوهای مرتبط