کاهش وابستگی های مضر در کودکان

کودکانی که درگیر بازی های اینترنتی و گوشی های موبایل هستند،هنگام اتمام فعالیت با این وسیله ها به شدت تحریک پذیر و عصبی میشوند.
ویدیوهای مرتبط