عملیات نفس گیر انتقال شناور کاتاماران رز از زیر پل قدیم خرمشهر

عملیات نفس گیر انتقال شناور کاتاماران رز از زیر پل قدیم خرمشهر در استان خوزستان در اسفند سال ۹۸ انجام شد. کاتاماران رز در صنایع کشتی سازی اروندان خرمشهر ساخته شد و عملیات انتقال از یارد به بندر توسط استادان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر انجام شد.این شناور با فاصله چهار سانتیمتر از زیر پل قدیم خرمشهر عبور کرد. برای عبور کاتارامان رز از زیر پل قدیم خرمشهر، محاسبات دقیق جزر و مد و هیدروگرافی رودخانه صورت گرفت
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید