سرمایه گذاران بورسی مراقب باشند

بورس به قمارخانه و کازینو تبدیل شده صحبت های اقتصاد دان دکتر بهمن آرمان در رابطه با سرمایه گذاری جدید در بورس و علت افزایش قیمت سهام بورس در حال حاضر حتما ببینید
ویدیوهای مرتبط