روایت مردم از حادثه کلینیک سینا در تهران

توضیحات مردم و مسئولین در مورد حادثه انفجار کلینیک سینا در خیابان شریعتی تهران
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید