یہ دل دارمـ کہ ناقابلہ

تو‌زَبان‌تُرکی‌وَقتی‌ عاشِق‌یِکی‌میشَن‌بهِ‌ طَرَفِ‌مُقابِلشون‌میگَن <سِن‌نواخدان‌‌منیم‌نَفسیم‌اولدون> "یَعنی‌تو‌اَز‌کِی‌نَفَسِ‌مَن‌شُدی" زیبا‌نیست؟??♥️
ویدیوهای مرتبط