ریاضی هفتم-فصل نهم-درس دوم-نمودارها وتفسیر نتیجه ها

-توضیح انواع نمودارها+کاربرد+حل سوال. مدرس:جمشید تیموری،دبیر رسمی آموزش و پرورش در استان تهران.
ویدیوهای مرتبط