قضاوت زود کردن نتیجه ای خوبی نداره

خیلی زیبا بود کسی فکرشم نمی کرد فقط همیشه دیگران را قضاوت نکنید زود
ویدیوهای مرتبط