استراتژی بازاریابی چیست؟

توضیحات و تعاریف زیادی وجود دارد که به شما می گوید استراتژی بازاریابی چیست . با این حال، همه تعاریف استراتژی در بازاریابی به یک توضیح ساده و روشن می پردازند. استراتژی بازاریابی (marketing strategy) اساسا به شما می گوید که برای بازاریابی محصول / شرکت یا سازمان خود چه کاری را باید انجام دهید. استراتژی بازاریابی بخش کوچکی از استراتژی کسب و کار است. جایی که استراتژی کسب و کار با تولید، عملیات، خرید و غیره مرتبط است؛ استراتژی بازاریابی به آمیخته بازاریابی ، محیط کسب و کار، توزیع و سایر موارد مربوط به بازاریابی مرتبط است.
ویدیوهای مرتبط