ای تنبل ، ای تنبل ...

چرا معمولاً مادرانی که زرنگ و دست و پادار هستند بچه های تنبلی دارند...