از شور تا شعور حسینی ،مکتب عاشورا و عمل به تکلیف

قسمت هایی از صحبت های سمویی (برش خورده است)، صمیمانه.... سمویی عارف
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید