اندیشه‌ورزی‌ در نوآوری حکمرانی- جلسه بیست و چهارم- بخش اول

مجموعه‌ای کامل تدوین و پیشنهاد کرده‌ام بنام: قانون اساسی معماری شده برای پیشرفت ایران، در گام دوم انقلاب، در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی و کوشیده‌ام اندیشه‌ورزی‌های خودم را در باب نوآوری حکمرانی، از طریق این سلسله گفتار، با محوریت مفاد آن مجموعه قانون اساسی، در معرض افکارسنجی و نقد قرار دهم. امید است حتماً اشتباهات و خطای آنها را منت نهاده و تذکر دهید. یا علی تا مهدی.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید