کلیپ شیدایی بابک جهانبخش

بابک این ور اون ایستاده و حرکت کرده واسه عشقش آواز می خواند