آموزش قوانین بورس جدید و قدیم بورس برای اخذ کد بورسی و ورود به بورس

در این ویدیو به نحوه ثبت نام در بورس میپردازیم هم قوانین جدید و هم قوانین قدیم آورده شده است. حداقل میزان سرمایه گذاری در بورس
ویدیوهای مرتبط