فصلنامه بازاریابی شماره 9 بهار 99

ارزیابی فرهنگ شرکتی دیجیتال مارکتینگ و سئو . . . یونیلیور در دوران کروناویروس قانون بقای کسب و کار برندسازی صنعتی هنوز ادامه دارد نقش هوش مصنوعی در زنجیره تامین سبز غلبه بر چالش های فروش در کسب و کار
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید