پای چلاق و دهان خون الود شیر درنده افریقایی نتیجه حمله به گله گورخر

پای چلاق و دهان خون الود شیر درنده افرقایی نتیجه حمله به گله گورخر / علاوه بر این شیر درنده توسط گور خر غرق هم شد . گورخرهای وحشی بلایی بر سر شیر اوردند که در اخر به شکست شیر افریقایی به تماشا مانده اند
ویدیوهای مرتبط