حوادث و اتفاقهای جاده ای اعم از زمینی،هوایی،دریایی ..

حوادث و اتفاقهای جاده ای اعم از زمینی،هوایی،دریایی همیشه بوده وهست..بااینکه تکنولوژی وعلم پیشرفت بالایی داشته اما بازم حوادث همیشه کنارماانسانها زندگی میکنند بهزادشافعی قرنجیک
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید