مصر،جلوی کمک های ایران به فلسطین را گرفته است

مصر جلوی کمک های ایران به فلسطین را گرفته است و گفته که باید نام ایران از ذوی بسته های اهدایی به غزه حذف شود خدیجه
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید