هفتمین مسابقه ملی نابغه ها 1398

حضور فراگیران بهمراه خانواده ها در محل مسابقه و تحویل گرفتن اقلام و آماده شدن برای شروع هفتمین مسابقه ملی نابغه ها.
ویدیوهای مرتبط