اگر کره زمین برای یک ثانیه از چرخش به دور خود متوقف شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

اگر کره زمین برای یک ثانیه از چرخش به دور خود متوقف شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید