تعقیب و گریز پلیس و سارق حرفه‌ای در خیابان های تهران

پلیس این فیلم را از تعقیب‌وگریز نفس‌گیر مأموران آگاهی و یک سارق حرفه‌ای خودرو در تهران، منتشر کرده. این سارق در نهایت، با تیراندازی مأمور پلیس بازداشت شد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید