طرح مدیریت مصرف برق

شبکه یک - 27 شهریور 1402- 14:00| به گفته مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق ، برای نخستین بار در چهار ماه گرم سال میزان تامین برق صنایع بیش از میزان تامین برق خانگی بود. /گزارشی از ناهید خدادادی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید