دیرین دیرین:پیشگیری کرونا3

راه های پیشگیری کرونا:وقتی که در آسانسور هستید با انگشت خود دکمه را فشار ندهید باید با دستمال یا گوش پاکن یا هرچیز دیگه اگر در دسترس نبود با زبان خود دکمه را فشار دهید