فیلم افغانی گروگان ازحسام نادری

فیلم افغانی گروگان درکرمان ایران ساخته میشود به افتخارتمام افغانستان وهم وطنان مهاجر درایران ودرهمه کشورها به امیدی اون روزی درکناربازیگرای افغانستان باشیم به هیمایت تمام دوستا
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید