فیلم کوتاه ترسناک در

فیلم های کوتاهی که کمتر در ژانر وحشت ساخته می شوند و سلیقه های مختلفی را در برمی گیرد و این فیلم یکی از همان فیلم هاست که یا دیده می شوند یا کامل مهجور می مانند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید