نهر دبی Dubai Creek

نهر تاریخی دبی شهر را به دو بخش اصلی دیره و دبی تقسیم کرده است و شهررا به عنوان یک بندر تجاری موفق توسعه داده است. پل روی نهر چشم انداز بکر و دیدنی از جاذبه های هر دو طرف نهر ارائه میکند. همچنین میتوانید با قایق از دیدنی های دبی در دو طرف نهر لذت ببرید.نهر دبی یا خور دبی یک نهر آب شور است. در اوایل قرن 20 این نهر،به صورت جزیی از حمل و نقل، به عنوان یک بندر کوچک حمایت میکرد اما بعدها توسعه یافت وبه تنها بندر شهر تبدیل شد.