ازت متنفرم سرکان بولات-تودرم رابزن

این ویدیو از سریال تو درم را بزن یا همان عشق مشروط است-که ادا ییلدیز یا همان هانده ارچل به سرکان بولات که در واقعیت کرم بورسین است میگوید ازت متنفرم -و سرکان چون فکر میکرد ادا میخواد بهش بگه دوست دارم و برعکس بهش گفته ازت متنفرم میخنده.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید