بیناشو | دیوارنویسی

وقتی با خودت میگی همه چی تمومه و فکرشو نمیکنی که به این رو بیفتی ... چند شعارنویس خانم وارد گونی شدند
ویدیوهای جدید