خط و نشان جهادگران گروه میعاد گلپایگانی برای کرونا

جهادگران استان اصفهان در شهر گلپایگان هم به مبارزین با کرونا پیوستند. این بار گروه میعاد دانشگاه پیام نور گلپایگان به ضدعفونی اماکن عمومی در نیمه شب پرداختند.
ویدیوهای مرتبط