دوبلم بعد و قبل کلاس دوبله+گویندگی+فن بیان و...

بازم این دوبله مال دو ماه پیشه! پس اگه خوب نیست متاسفم و میدونم که (آکسان زیادی روی {چشم} گذاشتم) ساری
ویدیوهای مرتبط