ببینید و پاسخ 3 سوال مهم را بفهمید ...

آموزش و نظام آموزشی چگونه در سراسر جهان تعریف می شود؟! در سال ٢٠١٩ میلادی پنج کشور برتر دنیا در این زمینه کدامند؟! چه معیارهایی برای آموزش کودکان و نوجوانان باید رعایت شود؟
ویدیوهای مرتبط