خط ۱ کونگ فو توآ (آناتوآ) توسط استاد بابک جوادی

خط یک : " آناتوا " آناتوا به معناي شاهين نماي ترازوي جهان از تن وروان و گوهر بودگي انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانايان و آگاهي به آزادي انسان است . آناتوآ به معناي من مساوي تو و تو مساوي من و من و تو به معني ما و ما يعني عالم کيهان و مجموعه اسرار آشکار و پنهان که راز جهانش مي‌خوانيم. آناتوا با 515 تکنيک و ترکيب و عکس العمل سازي و خاصيت هاي موجي بر اسرار هندسي و خلاف حرکت بدني در مسير عالم ذرات است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید