گزارش خبرنگار ویژه آبرومند از کمربندی خلیج فارس ورامین

تورج تیمورزاده خبرنگار ویژه آبرومند از خطر ریزش دیوار ها و ساختمان های مخروبه در کنار مسیر کمربندی خلیج فارس ورامین گزارش می دهد که در ادامه مشاهده می کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید